Garance nejnižší ceny

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
Basal Pro s.r.o.
se sídlem: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8     
identifikační číslo: 27063798     
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93610
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
http://www.mobklady.cz

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod www.mobklady.cz se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (u fizické osoby) a Obchodního zákoníku (u právnické osoby) o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku - elektronické pošty.

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy 

 • Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovém obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 • Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám přijde automaticky vygenerovaná odpověď s celkovou rekapitulací Vašeho nákupu. Následně náš pracovník Vám potvrdí formou elektronické pošty, že Vaše objednávka byla přijata, potvrdí dostupnost zboží skladem, popř. uvede termín dodání a sdělí další podrobnosti ohledně dodání Vaší objednávky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v Objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru pak prodejna či sklad prodávajícího, podle toho, jaký způsob dopravy kupující při objednávce zvolil.
 • Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky uhrazení kupní ceny a poštovného.
 • Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

3. Dodání zboží

 • Zboží je dodáváno prostřednictvím spediční firmy (ceník dopravy naleznete zde) bez donášky. Kupující je povinen zajistit vykládku dodaného zboží na své náklady.
 • Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 17:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 • Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situaci nebo pochybení spediční služby.

4. Informace prodávajícího související s prodejem zboží

 • V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

5. Uplatnění reklamace

Záruka na betonové výrobky MAGICRETE ® činí 10 let ode dne zakoupení výrobku.
Na keramické obklady a další výrobky je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta v délce 2 let ode dne zakoupení výrobku.

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace.

Zboží lze reklamovat písemně na adrese obchod@mobklady.cz.

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace.
Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

Záruka nevztahuje:

 • na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
 • na drobné odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků.
 • na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.


6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svem odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou dopísu zaslaným e-mailem  na: obchod@mobklady.cz a to před vrácením zboží pro odsouhlasení termínu dodání.

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Kupující nese příme náklady spojene s vrácením zboží. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 - 30 % dle stavu poškození. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na úvedený kupujícím bankovní účet, a to do 14 dnů ode dne doručení prodávajícímu vrácené objednávky. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 • Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.
 • Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 • V případě kupujícího, který není spotřebitelem, je podnikatelem, není možné od smlouvy odstoupit. 

Adresa pro vrácení zboží:
M. Horákové 604
272 01 Kladno

Česká republika

Nárok na vrácení zboží zaniká:

 • Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
 • Není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené
 • Není-li zboží kompletní
 • Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

7.3. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.4. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

7.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

7.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7.9. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Kupující kdykoli odvolat.

7.10. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz/).

7.11. Webové rozhraní může využívat technické informace získané pomocí souboru cookies. Užívání cookies lze zakázat nastavením internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové rozhraní zobrazováno v plné míře. Pomocí souborů cookies nelze získat žádné osobní údaje.

7.12. Zásadám zpracování osobních údajů se věnujeme v samostatné kapitole zde.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 30.08.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.