Garance nejnižší ceny

Uplatnění reklamace

Odpovědnost za vady, záruka

Záruka na betonové výrobky MAGICRETE ® činí 10 let ode dne zakoupení výrobku. Na keramické obklady je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta v délce 2 let ode dne zakoupení výrobku.

Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostních opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží. Aktuální technické listy a montážní návody jsou k dispozici na webových stránkách a v sídle prodávajícího.

Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

V případě vzniku škody na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zakoupeného zboží, náhrady této případné škody, vzniklé kupujícímu, včetně ušlého zisku, jsou omezené částkou, kterou kupující skutečně uhradil za zboží podle uskutečněné objednávky.

 

Záruka nevztahuje:

  • na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
  • na drobné odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků.
  • na rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek, které jsou uvedené v technických listech výrobků.
  • na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

Reklamace

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace.

Zboží lze reklamovat písemně na adrese obchod@mobklady.cz, nebo osobně na prodejně firmy MAGICRETE s.r.o.

V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství či provedení, než určuje kupní smlouva, nebo li zboží má zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu.